Terms and conditions

REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW PREMIUM

prowadzonych w ramach serwisu sms.playlink.pl

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę Playlink Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 863091, posiadającą numer REGON 120983308, numer NIP 679-30-15-895 o kapitale zakładowym 1.000.000,00 wpłaconym w całości zwaną dalej Playlink

§2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:
 1. Serwis - serwis internetowy służący Świadczeniu Usług.
 2. Produkt - aplikacja Java, logo, dzwonek lub inne treści elektroniczne wyświetlane lub w inny sposób odtwarzane za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera lub innego urządzenia elektronicznego.
 3. SMS oznacza usługę "Short Message Service" świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.
 4. MMS oznacza usługę "Multimedia Message Service" świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.d.
 5. SMS/MMS Premium - oznacza SMS lub MMS o podwyższonej opłacie zgodnej z cennikiem SMS/MMS Premium operatorów GSM.
 6. Usługa - odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom Produktów.
 7. Użytkownik - abonent sieci telefonii komórkowej.

§3

Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne umożliwiające pobieranie i eksploatację Produktów.

§4

Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się:
 1. Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania lub odczytania wybranego Produktu. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, Produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Użytkownik nie będzie mógł dokonać jego pobrania, odczytania lub instalacji.
 2. Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Użytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem GSM.
 3. Czy dany Produkt jest oferowany dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego.
 4. Czy posiada inne urządzenie elektroniczne pozwalające na odebranie lub używanie Produktu.

§5

Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS/MMS z kodem danego Produktu na numer SMS/MMS Premium lub wybranie wskazanego numeru telefonicznego w sieci TPSA i podanie wymaganego kodu usługi.

§6

Opłaty:
 1. Użytkownik wysyłając w ramach Usługi ponosi opłaty godne z cennikiem swojego operatora telefonicznego.
 2. Do kosztów zamówienia Produktu należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania Produktu zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.

§7

Korzystanie z Usługi:
 1. Użytkownik korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS/MMS Premium zamówienia Produktu w formie SMS/MMS odpowiedniej treści lub wykonuje połączenie telefoniczne na wskazany numer telefonu w sieci TPSA.
 2. Treść SMS lub MMS lub numer telefonu służący zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS lub MMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących Produkt.
 3. W odpowiedzi na wysłanego SMS lub MMS z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS, MMS lub WAP-Push z adresem strony WAP. W odpowiedzi na wykonane połącznie telefoniczne odczytywany jest kod dostępu do usługi.
 4. Produkt może zostać pobrany tylko z telefonu, z którego wysłano SMS lub MMS Premium z zamówieniem.
 5. Playlink nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS lub WAP-Push lub MMS w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci. lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.
 6. Playlink nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości lub wykonania połączenia telefonicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu.
 7. Playlink nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS lub MMS Premium lub telefonu.
 8. Playlink nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zamówienia.
 9. Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 2 wiadomości SMS/MMS przesłanych z jednego numeru telefonu w okresie 60 sekund dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto do 9 PLN włącznie, jak również wszystkich wiadomości SMS/MMS z sieci operatorów zagranicznych. Dla wiadomości SMS/MMS o wartości netto powyżej 9 PLN, o ile nie ustalono inaczej, Serwis zapewnia obsługę maksymalnie 1 wiadomości SMS/MMS, przesłanej z jednego numeru telefonu w okresie 20 minut. Serwis może wprowadzić dodatkowe obostrzenia i blokady w przypadku stwierdzenia prób nadużycia i/lub działania na szkodę Serwisu.

§8

Dokonując zakupu Produktu lub pobrania darmowego Produktu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Produktami oferowanymi przez Playlink, darmowych Produktów Playlink jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Playlink oraz jego Klientów. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS, MMS, IVR (komunikatów głosowych), oraz darmowych Produktów przesyłanych za pośrednictwem WAP Push na numer telefonu Użytkownika. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych treści Użytkownik prześle mail o temacie "brak zgody" oraz numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody. Brak zgody można również przesłać pisemnie na adres Playlink.

§9

Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS lub MMSlub WAP-Push, należy złożyć reklamacje poprzez formularz na stronie http://sms.playlink.pl/reklamacje lub przesłać listem poleconym na adres: Playlink Sp. z o.o., ul. Pawiej 9, 31-154 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania.

§10

Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Playlink nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.

§11

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 

Contact us


Playlink Sp. z o.o.
ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, Poland

e-mail: office@playlink.pl